Informacja o naborze na stanowisko: pracownik obsługi obiektów sportowych

Ważna informacja, uwaga

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik obsługi obiektów sportowych.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do biura OSiR w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina) .

Termin złożenia ofert upływa z dniem 12 lipca 2021 r. do godz. 13:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w biurze OSiR z opisem: „Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenia z dnia 02.07.2021 r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Pracownika obsługi obiektów sportowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.

Dane adresowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Krasickiego 16,

tel. 61 101 95 66,

KLIKNIJ W PONIŻSZE DOKUMENTY:

Informacja o naborze na stanowisko Pracownik obsługi obiektów sportowych

zał. nr 1 kwestionariusz osobowy

zał. nr 2 oświadczenie