DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
strony osirmosina.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie www.osirmosina.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.08.2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • ustawienia dostępne na stronie: wysoki kontrast, powiększenie czcionki, skala szarości, negatyw, jasne tło, podkreślenie hiperłącza;
 • wszystkie pliki PDF są dostępnych cyfrowo;
 • zdjęcia zamieszczone na stronie przed 23.09.2020 r. nie posiadają opisu – deskrypcji.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem OSiR: osir@mosina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 101 95 66 lub 61 8132 903. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do OSiR dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 • przy budynku znajdują się miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
 • drzwi wejściowo – wyjściowe z budynku oraz z hali głównej są drzwiami antypanicznymi z systemem dźwigni antypanicznych, co umożliwia szybkie i bezpieczne wyjście z budynku;
 • w budynku OSiR znajduje się platforma, która umożliwia wjazd wózków inwalidzkich na pierwsze piętro;
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze oraz na piętrze budynku;
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz piętrze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online;
 • przed trybunami na hali głównej na poziomie parkietu znajduje się wydzielone miejsc dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do OSiR dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
 • w budynku OSiR nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku;
  brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do OSiR dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 • przy budynku nie ma wydzielonych miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością;
 • w budynku OSiR nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku;
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.