Zasady działania w okresie od 28.12.2020 – 17.01.2021 oraz zajęcia online

Ważna informacja, uwaga

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawiesza swoją działalność polegającą na prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych, przygotowania do zawodów sportowych oraz wynajmu hali dla grup rekreacyjnych w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

Zawieszenie działalności nie dotyczy osób, które uprawiają sport zawodowy w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 z dnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L187 z 26.06.2014, str.1, z późn.zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. O sporcie (Dz.U. z2020r. poz.1133), lub za-wodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Osoby, które chcą korzystać z obiektu są zobowiązane przedstawić dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Mamy nadzieję, że po 17 stycznia 2021 r.prowadzenie zajęć sportowych będzie możliwe dla wszystkich osób, niezależnie od rodzaju uprawianego sportu.

Od 4 do 17 stycznia w ramach posiadanych przez państwa karnetów, uruchomione zostaną zajęcia Online. Zapisy będą odbywały się przez stronę www.osir-mosina.cms.efitness.com.pl lub za pośrednictwem recepcji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00

Grafik zajęć zostanie udostępniony do dnia 30.12.2020r.