Zajęcia online do końca stycznia

Ważna informacja, uwaga

Dotyczy grupowych zajęć sportowych przy ul. Krasickiego 16 w ramach zakupionych karnetów.

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r., nie dało nam cienia szansy na prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej. Do 31 stycznia 2021 r. zajęcia grupowe będą odbywały się w formie zajęć online. Zachęcamy do zakupu 14-sto dniowego karnetu w cenie 40 zł oraz zapoznania się z aktualnym grafikiem zajęć.

Zajęcia są prowadzone na platformie zoom. Każdego dnia do godziny 16:00 będziecie otrzymywali wiadomość z ID organizatora spotkania oraz hasłem. Na zajęcia prosimy logować się najwcześniej 10 min przed rozpoczęciem spotkania. Po zalogowaniu się na platformę, będziecie znajdować się w „poczekalni”. Instruktor po kolei będzie Was „wpuszczał” na zajęcia. Jest to nowe zabezpieczenie, które zostało wprowadzone przez platformę zoom.

Zapisy na zajęcia odbywają się tak jak dotychczas:

– przez Wasze indywidualne konto na platformie osir-mosina.cms.efitness.com.pl

– przez aplikację

– telefonicznie przez recepcję: 797 720 297 lub 61 101 95 66

Na zajęcia może się zapisać osoba posiadająca aktywny karnet. Jeśli Wasz karnet wygasa, możecie zakupić nowy w recepcji – hala OSiR ul. Krasickiego 16

Zawieszenie działalności nie dotyczy osób, które uprawiają sport zawodowy w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 z dnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L187 z 26.06.2014, str.1, z późn.zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. O sporcie (Dz.U. z2020r. poz.1133), lub za-wodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Osoby, które chcą korzystać z obiektu są zobowiązane przedstawić dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.