Godziny funkcjonowania obiektów OSiR w okresie 04-17.01.2021 r.

Ważna informacja, uwaga

Godziny funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 w okresie 4-17.01.2021 r.

Poniedziałek – piątek: 9:00-19:00

W celu wejścia na obiekt lub zakupu karnetu na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny: 797 720 297

 Zajęcia grupowe prowadzone są w formie zajęć online.

Godziny funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1 w okresie 4-17.01.2021 r.

Poniedziałek – piątek: 9:00-20:00

 

Siłownia przy ul. Krasickiego 16 oraz hale sportowe (ul. Krasickiego 16 oraz ul. Szkolna 1) są otwarte dla osób, które uprawiają sport zawodowy w rozumieniu art.2 pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 z dnia 17czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L187 z 26.06.2014, str.1, z późn.zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25czerwca 2010r. O sporcie (Dz.U. z2020r. poz.1133), lub za-wodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Osoby, które chcą korzystać z obiektu są zobowiązane przedstawić dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.